Нүүр     Сайтын бүтэц     Харилцах хаяг
 
Нүүр » Бидний тухай » Санхүүгийн үзүүлэлт
Share |
 
 
 
Бидний тухай
 
Эрхэм зорилго
Байгууллагын танилцуулга
Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Гүйцэтгэх удирдлага
Санхүүгийн үзүүлэлт
Шагнал & Үнэлгээ
Ёс зүйн дүрэм
Харилцах хаяг
 
 
 
 
Санхүүгийн үзүүлэлт

 

 Үлдэгдэл тэнцэл
2011.12.31
2012.09.30
ХӨРӨНГӨ
Мөнгөн хөрөнгө 129,287.75 222,117.6
Зээл (цэвэр) 2,946,178.8 6,398,656.12
Үндсэн хөрөнгө (цэвэр) 57,012.7 70,541.00
Бусад актив
71,161.3
178,108.00
Нийт актив 3,203,640.55 6,869,422.72
 ӨР ТӨЛБӨР
Банк, бус санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл 277,000.0
500,000.0
Бусад эх үүсвэр 858,728.32 1,613,348.17
Бусад өр төлбөр     32,704.4
1,668,398.14
Нийт пассив
   1,168,432.72
3,781,746.4
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Энгийн хувьцаа 1,589,000.00 2,235,000.00
Хуримтлагдсан ашиг
446,207.83
852,676.41
Нийт өөрийн хөрөнгө
2,035,207.83
3,087,676.41
Нийт пассив ба өөрийн хөрөнгө
3,203,640.55
6,869,422.72

 

Орлого үр дүнгийн тайлан
2011.12.31
2012.09.30
Хүүгийн орлого                                                         1,056,027.3 1,777,570.16
Хүүгийн зардал 183,198.6 39,490.35
Хүүгийн цэвэр орлого 872,828.7 1,738,079.81
Хүүгийн бус орлого 86,832.8 122,981.86
Хүүгийн бус зардал
26,162.4
72,88
Хүүгийн бус цэвэр орлого 933,499.1 1,860,988.79
Бусад үйл ажиллагааны орлого 501.5 0.00
Үйл ажиллагааны ашиг 934,000.6 1,860,988.79
Боловсон хүчний зардал 122,466.4 218,203.77
Үйл ажиллагааны бусад зардлууд 313,104.0 702,047.48
Нийт үйл ажиллагааны зардал 435,570.4 920,251.25
Татварын өмнөх ашиг 498,430.2

940,737.53

Орлогын албан татварын зардал 52,539.5 88,061.12
Тайлант жилийн ашиг 445,890.7 852,676.41

 

Бусад үзүүлэлтүүд
2011.12.31
2012.09.30
Өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээний харьцаа      66.2% 46.45%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа 14.01% 12.88%
Активын эрсдлийн сангийн хүрэлцээ Хангасан Хангасан
Хувьцаат капиталын харьцаа (итгэлцэл) 54.04% 72.19%
Үндсэн хөрөнгө, нийт активын харьцаа Хангасан Хангасан
Үйлчилүүлсэн харилцагчдын тоо 1,346 2,465
Идэвхитэй зээлдэгчийн тоо 683 1,656
Ажилчдын тоо 22 34
Салбарын тоо 2  2

>> Mix's info татаж авах 2009

>> Mix's info татаж авах 2010